Θεωρητικό – εργαστηριακό μέρος Το αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (εκμάθηση και διδασκαλία λεξιλογίου, γραμματικής, έκθεσης και προφορικού λόγου) καθώς και την έμπρακτη εξάσκηση, τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων αλλά και στο σπίτι. Οι μαθητές στο τέλος των μαθημάτων καλούνται να δώσουν εξετάσεις του . Το εργαστηριακό μέρος αφορά την προσομοίωση εξετάσεων με στόχο τις πραγματικές συνθήκες επαφής με